Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

17 рядки
459 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=
 3. GUID={A83BAFB0-1CDB-445C-9891-31416668C199}
 4. name_ru=Êàðòà (Ãåîöåíòð-Êîíñàëòèíã)
 5. name=Map (geocenter-consulting.ru)
 6. name_uk=Êàðòà (Ãåîöåíòð-Êîíñàëòèíã)
 7. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 8. ParentSubMenu=Other maps
 9. ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè
 10. NameInCache=geocenter-consulting
 11. DefURLBase=http://77.246.234.123:8889/ArcGIS/rest/services/rumap/MapServer/tile/
 12. ContentType="image/png"
 13. Ext=.png
 14. projection=1
 15. sradiusa=6378137
 16. sradiusb=6378137