Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

15 рядки
378 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=195
 3. GUID={7EB4E359-EBC9-4F55-B323-B4FAF248B9CC}
 4. name_ru=Íîâîóðàëüñê (Umap.ru)
 5. name=Novouralsk (Umap.ru)
 6. NameInCache=Umap_53066
 7. DefURLBase=http://31.25.240.68/_mapnew/shard.php?t=shard&n=53066
 8. ContentType=text/html , image/gif
 9. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû\Umap
 10. ParentSubMenu=Local maps\Umap
 11. Ext=.gif
 12. projection=1
 13. sradiusa=6378137
 14. sradiusb=6378137