Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

16 рядки
431 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=171
 3. GUID={4D31E660-5D1B-48DE-B413-43E85B8DBB37}
 4. name_ru=Ñïóòíèêîâûå ñíèìêè Óêðàèíû (map.meta.ua)
 5. name=Ukraine Sat (map.meta.ua)
 6. NameInCache=sat_meta_ua
 7. DefURLBase=http://i1.map.meta.ua/cell.php?map=ukr_sat&x=
 8. ContentType=image/jpeg
 9. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû\Óêðàèíà
 10. ParentSubMenu=Local maps\Ukraine
 11. ParentSubMenu_uk=Ëîêàëüí³ êàðòè\Óêðà¿íà
 12. Ext=.jpg
 13. projection=1
 14. sradiusa=6378137
 15. sradiusb=6378137