Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

16 рядки
338 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=119
 3. GUID={714D22FC-40A0-41ED-A6E3-4DFFA1589CBA}
 4. name_ru=Êàðòà (pro-gorod.ru)
 5. name=Map (pro-gorod.ru)
 6. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 7. ParentSubMenu=Other maps
 8. DefURLBase=http://tiles.tmcrussia.com/lv
 9. projection=2
 10. sradiusa=6378137
 11. sradiusb=6356752
 12. NameInCache=progorod1
 13. separator=1
 14. Ext=.png
 15. ContentType=image/png