You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

80 lines
2.2 KiB

 1. {-----------------------------------------------
 2. Èç ôàéëà ImageProperties.xml
 3. ------------------------------------------------}
 4. const
 5. m_nWidth = 9910;
 6. m_nHeight = 7476;
 7. var
 8. i, zoom, nMaxZoom, nTileGroup :Longint;
 9. {-----------------------------------------------
 10. Âîçâðàùàåò floor çíà÷åíèå
 11. ------------------------------------------------}
 12. function Floor(v :Extended) :Extended;
 13. begin
 14. Result := Trunc(v);
 15. if v < Result then Result := Result - 1.0;
 16. end;
 17. {-----------------------------------------------
 18. Âîçâðàùàåò ceil çíà÷åíèå
 19. ------------------------------------------------}
 20. function Ceil(v :Extended) :Extended;
 21. begin
 22. Result := Trunc(v);
 23. if v > Result then Result := Result + 1.0;
 24. end;
 25. {-----------------------------------------------
 26. Ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî Zoom'à
 27. ------------------------------------------------}
 28. procedure GetMaxZoom();
 29. var k, i :Longint;
 30. begin
 31. k := m_nWidth;
 32. if m_nHeight > m_nWidth then k := m_nHeight;
 33. i := 0;
 34. while k > 256 do
 35. begin
 36. k := Trunc(k / 2);
 37. Inc(i);
 38. end;
 39. nMaxZoom := i;
 40. end;
 41. {-----------------------------------------------
 42. Ïîëó÷åíèå êîëè÷åñòâà òàéëîâ íà äàííîì Zoom'å
 43. ------------------------------------------------}
 44. function GetTilesAtZoom(zoom: Longint) :Longint;
 45. var k :Extended;
 46. begin
 47. k := 256.0 * IntPower(2, nMaxZoom - zoom);
 48. Result := Trunc(Ceil(m_nWidth / k) * Ceil(m_nHeight / k));
 49. end;
 50. {-----------------------------------------------
 51. Êîëè÷åñòâî òàéëîâ ïðåäøåñòâóþùèõ äàííîìó Zoom'ó
 52. ------------------------------------------------}
 53. function GetTilesCount(nZoom: Longint) :Longint;
 54. var i: Longint;
 55. begin
 56. Result := 0;
 57. for i := 0 to nZoom - 1 do Result := Result + GetTilesAtZoom(i);
 58. end;
 59. {-----------------------------------------------
 60. Ïîëó÷åíèå URL òàéëà
 61. ------------------------------------------------}
 62. begin
 63. zoom := GetZ - 1;
 64. GetMaxZoom();
 65. nTileGroup := (GetX + GetY * Trunc(Ceil(m_nWidth / (256.0 * IntPower(2, nMaxZoom - zoom)))) + GetTilesCount(zoom)) div 256;
 66. ResultURL := GetURLBase + IntToStr(nTileGroup) + '/' + IntToStr(zoom) + '-' + IntToStr(GetX) + '-' + IntToStr(GetY) + '.jpg';
 67. { RequestHead := 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' + #13#10; }
 68. end.