You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

56 lines
1.2 KiB

 1. @echo off
 2. set maps_dir=sas.maps
 3. set maps_url="https://github.com/sasgis/sas.maps"
 4. git status
 5. echo %ERRORLEVEL%
 6. if ERRORLEVEL 9009 goto NoGit
 7. if ERRORLEVEL 128 goto CloneRepo
 8. if ERRORLEVEL 0 goto UpdateRepo
 9. if ERRORLEVEL -1 goto CloneRepo
 10. goto err
 11. :CloneRepo
 12. echo „¥« ¥¬ ª«®­ ९®§¨â®à¨ï á á¥à¢¥à 
 13. rd /s /q %maps_dir%
 14. git clone %maps_url% %maps_dir%
 15. if not ERRORLEVEL 0 goto err
 16. echo Š®¯¨à㥬 ¯ ¯ªã á ९®§¨â®à¨¥¬ ¨§ ¯®¤¯ ¯ª¨ ¢ ⥪ãéãî ¯ ¯ªã
 17. xcopy /i /s /h /e /y %maps_dir%\.git .\.git
 18. if not ERRORLEVEL 0 goto ErrorCopyGit
 19. echo “¤ «ï¥¬ ¢à¥¬¥­­® ᮧ¤ ­­ãî ¯®¤¯ ¯ªã
 20. rd /s /q %maps_dir%
 21. if not ERRORLEVEL 0 goto ErrorRemoveTemp
 22. goto UpdateRepo
 23. :UpdateRepo
 24. echo Ž¡­®¢«ï¥¬ ä ©«ë ¤® ¯®á«¥¤­¥© ¢¥àᨨ
 25. git fetch --all --verbose
 26. git clean -d -x --force
 27. git reset --hard origin/master
 28. goto end
 29. :err
 30. echo Žè¨¡ª  á¢ï§¨ á á¥à¢¥à®¬
 31. goto end
 32. :ErrorCopyGit
 33. echo Žè¨¡ª  ª®¯¨à®¢ ­¨ï ¯ ¯ª¨ .git
 34. goto end
 35. :ErrorRemoveTemp
 36. echo Žè¨¡ª  㤠«¥­¨ï ¢à¥¬¥­­®© ¯ ¯ª¨ sas.maps
 37. goto end
 38. :NoGit
 39. echo Žè¨¡ª : �¥ ãáâ ­®¢«¥­ Git
 40. goto end
 41. :end
 42. pause