Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

15 rader
498 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=114
 3. GUID={8E4F4CDD-B5EB-45D0-AA13-F092E7B700A6}
 4. name_ru=Òàòàðñòàí êàðòà (gisogvrt.ru)
 5. name=Tatarstan map (gisogvrt.ru)
 6. NameInCache=gisogvrt_ru_map
 7. DefURLBase=http://geo.gisogvrt.ru/geoserver/gwc/service/wms?FORMAT=image%2Fpng&LAYERS=worldmap&VERSION=1%2E1%2E1&SERVICE=WMS&WIDTH=256&SRS=EPSG%3A900913&REQUEST=GetMap&HEIGHT=256&BBOX=
 8. ContentType="image/png"
 9. Ext=.png
 10. projection=1
 11. sradiusa=6378137
 12. sradiusb=6378137
 13. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 14. ParentSubMenu=Local maps