Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

16 рядки
351 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=170
 3. GUID={01BDC3A9-D0C0-4B84-BFB5-13AAF9D100F7}
 4. name=2Gis.ru
 5. NameInCache=2Gis
 6. DefURLBase=http://tile.maps.2gis.com/tiles?v=1.3&x=
 7. DefaultContentType=image/png
 8. ContentType="image/png"
 9. Ext=.png
 10. projection=1
 11. sradiusa=6378137
 12. sradiusb=6378137
 13. ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
 14. ParentSubMenu=Other maps
 15. ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè