Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

16 рядки
389 B

 1. [PARAMS]
 2. pnum=114
 3. GUID={F12A0864-E8F1-45E4-834D-5A8C7E118DE6}
 4. name_ru=Ìàãíèòîãîðñê (magnitog.ru)
 5. name=Magnitogorsk (magnitog.ru)
 6. NameInCache=magnitog_ru
 7. DefURLBase=http://map.magnitog.ru/mgnfreelots/images/
 8. DefaultContentType=image/png
 9. ContentType="image/png"
 10. Ext=.png
 11. projection=1
 12. sradiusa=6378137
 13. sradiusb=6378137
 14. ParentSubMenu_ru=Ëîêàëüíûå êàðòû
 15. ParentSubMenu=Local maps