Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 years ago
parent
commit
e651e157ef
67 changed files with 65 additions and 65 deletions
 1. +0
  -3
    _tourism/TyanShan.zmp/GetUrlScript.txt
 2. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/18.bmp
 3. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/24.bmp
 4. +3
  -0
    _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/GetUrlScript.txt
 5. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/info.txt
 6. +3
  -3
    _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/params.txt
 7. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/18.bmp
 8. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/24.bmp
 9. +3
  -0
    _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/GetUrlScript.txt
 10. +0
  -0
    _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/info.txt
 11. +3
  -3
    _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/params.txt
 12. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/18.bmp
 13. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/24.bmp
 14. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/GetUrlScript.txt
 15. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/info.txt
 16. +5
  -5
    _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/params.txt
 17. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/18.bmp
 18. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/24.bmp
 19. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/GetUrlScript.txt
 20. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/info.txt
 21. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/params.txt
 22. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/18.bmp
 23. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/24.bmp
 24. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/GetUrlScript.txt
 25. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/info.txt
 26. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/params.txt
 27. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/18.bmp
 28. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/24.bmp
 29. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/GetUrlScript.txt
 30. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/info.txt
 31. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/params.txt
 32. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/18.bmp
 33. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/24.bmp
 34. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/GetUrlScript.txt
 35. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/info.txt
 36. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/params.txt
 37. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/18.bmp
 38. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/24.bmp
 39. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/GetUrlScript.txt
 40. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/info.txt
 41. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/params.txt
 42. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/18.bmp
 43. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/24.bmp
 44. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/GetUrlScript.txt
 45. +0
  -0
    _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/info.txt
 46. +4
  -4
    _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/params.txt
 47. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/18.bmp
 48. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/24.bmp
 49. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/GetUrlScript.txt
 50. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/info.txt
 51. +6
  -6
    _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/params.txt
 52. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/18.bmp
 53. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/24.bmp
 54. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/GetUrlScript.txt
 55. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/info.txt
 56. +6
  -6
    _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/params.txt
 57. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/18.bmp
 58. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/24.bmp
 59. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/GetUrlScript.txt
 60. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/info.txt
 61. +6
  -6
    _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/params.txt
 62. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/18.bmp
 63. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/24.bmp
 64. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/GetUrlScript.txt
 65. +0
  -0
    _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/info.txt
 66. +6
  -6
    _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/params.txt
 67. +0
  -3
    _tourism/tyan_shan.zmp/GetUrlScript.txt

+ 0
- 3
_tourism/TyanShan.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyanshan/z'+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&name='+inttostr(getx)+'.jpg&type=JPEG+Image&browser=iee)';
end.

_tourism/TyanShan.zmp/18.bmp → _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/18.bmp View File


_tourism/TyanShan.zmp/24.bmp → _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/24.bmp View File


+ 3
- 0
_tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz)+'/'+inttostr(getx div 1024)+'/x'+inttostr(getx)+'/'+inttostr(gety div 1024)+'/y'+inttostr(gety)+'.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyanshan/z'+inttostr(getz)+'/'+inttostr(getx div 1024)+'/x'+inttostr(getx)+'/'+inttostr(gety div 1024)+'/y'+inttostr(gety)+'.jpg&name=y'+inttostr(gety)+'.jpg&type=JPEG+Image&browser=iee)';
end.

_tourism/TyanShan.zmp/info.txt → _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/info.txt View File


_tourism/TyanShan.zmp/params.txt → _tourism/TyanShan/TyanShan.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={03F32FF2-2450-406C-9007-364BA6361DE8}
name=Ãîðíûå ïåðåâàëû ñåâåðíîãî Òÿíü-Øàíÿ
name_en=Tyan-Shan mountain pass
name_uk=Tyan-Shan mountain pass
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Òÿíü-Øàíü
ParentSubMenu_en=Tourism\Tyan-Shan
ParentSubMenu_uk=Tourism\Tyan-Shan
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyanshan/z
projection=1

_tourism/arkhiz.zmp/18.bmp → _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/18.bmp View File


_tourism/arkhiz.zmp/24.bmp → _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/24.bmp View File


+ 3
- 0
_tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz)+'/'+inttostr(getx div 1024)+'/x'+inttostr(getx)+'/'+inttostr(gety div 1024)+'/y'+inttostr(gety)+'.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyan_shan/z'+inttostr(getz)+'/'+inttostr(getx div 1024)+'/x'+inttostr(getx)+'/'+inttostr(gety div 1024)+'/y'+inttostr(gety)+'.jpg&name=y'+inttostr(gety)+'.jpg&type=JPEG+Image&browser=iee)';
end.

_tourism/tyan_shan.zmp/info.txt → _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/info.txt View File


_tourism/tyan_shan.zmp/params.txt → _tourism/TyanShan/tyan_shan.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={9EEAAEC9-C54E-4E34-8ADC-756A7E58EE34}
name=Òÿíü-Øàíü + Ïàìèð
name_en=Tyan-Shan & Pamir
name_uk=Tyan-Shan & Pamir
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Òÿíü-Øàíü
ParentSubMenu_en=Tourism\Tyan-Shan
ParentSubMenu_uk=Tourism\Tyan-Shan
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyan_shan/z
projection=1

_tourism/arkhiz1991.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/18.bmp View File


_tourism/arkhiz1991.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/24.bmp View File


_tourism/arkhiz.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/arkhiz.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/info.txt View File


_tourism/arkhiz.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/arkhiz.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={068F9227-73D2-42A2-A04E-D3770A666219}
name=Àðõûç (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name_en=arkhiz
name=Àðõûç
name_en=arkhiz
name_uk=arkhiz
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz/z
projection=1

_tourism/arkhiz_dombay.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/18.bmp View File


_tourism/arkhiz_dombay.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/24.bmp View File


_tourism/damkhurts.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/damkhurts.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/info.txt View File


_tourism/damkhurts.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/damkhurts.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={068F9227-73D2-42A2-A04E-D3770A777328}
name=Äàìõóðö (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=Äàìõóðö
name_en=Damkhurts
name_uk=Damkhurts
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/damkhurts/z
projection=1

_tourism/damkhurts.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/18.bmp View File


_tourism/damkhurts.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/24.bmp View File


_tourism/dombay.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/dombay.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/info.txt View File


_tourism/dombay.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/dombay.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={B898526D-19A7-4BFF-BC06-E67C2A0B7069}
name=Òåáåðäà è Äîìáàé (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=Òåáåðäà è Äîìáàé
name_en=Teberda + Dombay
name_uk=Teberda + Dombay
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/dombay/z
projection=1

_tourism/dombai1991.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/18.bmp View File


_tourism/dombai1991.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/24.bmp View File


_tourism/arkhiz_dombay.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/arkhiz_dombay.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/info.txt View File


_tourism/arkhiz_dombay.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/fgu_sk_agp_all.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={4A3A2F8B-DC7D-494B-819C-C0BBDAF80CEA}
name=Ñâîäíàÿ ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
name=Ñâîäíàÿ
name_en=All tourist FGU SK AGP
name_uk=All tourist FGU SK AGP
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz_dombay/z
projection=1

_tourism/dombay.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/18.bmp View File


_tourism/dombay.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/24.bmp View File


_tourism/kb_zapovednik.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/kb_zapovednik.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/info.txt View File


_tourism/kb_zapovednik.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kb_zapovednik.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={DAAA8B60-2E48-4E5D-8A0E-22C4FEDE4913}
name=ÊÁ âûñîêîãîðíûé çàïîâåäíèê (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=ÊÁ âûñîêîãîðíûé çàïîâåäíèê
name_en=KB zapovenik
name_uk=KB zapovenik
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/kb_zapovednik/z
projection=1

_tourism/elbrus1991.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/18.bmp View File


_tourism/elbrus1991.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/24.bmp View File


_tourism/kr_polyana.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/kr_polyana.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/info.txt View File


_tourism/kr_polyana.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/kr_polyana.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={D5C50D23-7D95-4959-9128-DB5420CB412A}
name=Êðàñíàÿ ïîëÿíà (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=Êðàñíàÿ ïîëÿíà
name_en=Krasnaya polyana
name_uk=Krasnaya polyana
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/kr_polyana/z
projection=1

_tourism/kb_zapovednik.zmp/18.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/18.bmp View File


_tourism/kb_zapovednik.zmp/24.bmp → _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/24.bmp View File


_tourism/prielbrus.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/prielbrus.zmp/info.txt → _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/info.txt View File


_tourism/prielbrus.zmp/params.txt → _tourism/fgup_sk_agp/prielbrus.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={C2217CDD-F35D-44DD-AD50-3933BCB28BD4}
name=Ïðèýëüáðóñüå (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=Ïðèýëüáðóñüå
name_en=Around Elbrus
name_uk=Around Elbrus
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
ParentSubMenu_en=Tourism\SK AGP
ParentSubMenu_uk=Tourism\SK AGP
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/prielbrus/z
projection=1

_tourism/kr_polyana.zmp/18.bmp → _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/18.bmp View File


_tourism/kr_polyana.zmp/24.bmp → _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/24.bmp View File


_tourism/arkhiz1991.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/arkhiz1991.zmp/info.txt → _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/info.txt View File


_tourism/arkhiz1991.zmp/params.txt → _tourism/gosgeodesia/arkhiz1991.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={5f1A7E89-322D-406F-855D-5B1D1E323457}
name=Àðõûç Çàãåäàí Ðèöà (Ñ) Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ 1991ã.
name_en=Arkhiz Zagedan Ricca (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
name_uk=Arkhiz Zagedan Ricca (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
name=Àðõûç Çàãåäàí Ðèöà
name_en=Arkhiz Zagedan Ricca
name_uk=Arkhiz Zagedan Ricca
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ
ParentSubMenu_en=Tourism\Gosgeodeziya
ParentSubMenu_uk=Tourism\Gosgeodeziya
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz1991/z
projection=1

_tourism/prielbrus.zmp/18.bmp → _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/18.bmp View File


_tourism/prielbrus.zmp/24.bmp → _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/24.bmp View File


_tourism/dombai1991.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/dombai1991.zmp/info.txt → _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/info.txt View File


_tourism/dombai1991.zmp/params.txt → _tourism/gosgeodesia/dombai1991.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={0C4E8865-718F-458A-8E25-01EEB7F5EDCD}
name=Òåáåðäà - Äîìáàé (Ñ) Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ 1991ã.
name_en=Teberda - Dombai (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
name_uk=Teberda - Dombai (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
name=Òåáåðäà - Äîìáàé
name_en=Teberda - Dombai
name_uk=Teberda - Dombai
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ
ParentSubMenu_en=Tourism\Gosgeodeziya
ParentSubMenu_uk=Tourism\Gosgeodeziya
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/dombai1991/z
projection=1

_tourism/tourism1991.zmp/18.bmp → _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/18.bmp View File


_tourism/tourism1991.zmp/24.bmp → _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/24.bmp View File


_tourism/elbrus1991.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/elbrus1991.zmp/info.txt → _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/info.txt View File


_tourism/elbrus1991.zmp/params.txt → _tourism/gosgeodesia/elbrus1991.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={4EB1857D-2945-42D0-8A13-4DB79BE1C615}
name=Ïðèýëüáðóñüå (Ñ) Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ 1991ã.
name_en=Elbrus (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
name_uk=Elbrus (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
name=Ïðèýëüáðóñüå
name_en=Elbrus
name_uk=Elbrus
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ
ParentSubMenu_en=Tourism\Gosgeodeziya
ParentSubMenu_uk=Tourism\Gosgeodeziya
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/elbrus1991/z
projection=1

_tourism/tyan_shan.zmp/18.bmp → _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/18.bmp View File


_tourism/tyan_shan.zmp/24.bmp → _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/24.bmp View File


_tourism/tourism1991.zmp/GetUrlScript.txt → _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/GetUrlScript.txt View File


_tourism/tourism1991.zmp/info.txt → _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/info.txt View File


_tourism/tourism1991.zmp/params.txt → _tourism/gosgeodesia/tourism1991.zmp/params.txt View File

@@ -1,12 +1,12 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={EC131932-0BC8-43BD-BBE6-30D0B230794F}
name=Ñâîäíàÿ (Ñ) Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ 1991ã.
name_en=All (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
name_uk=All (ñ) Gosgeodeziya 1991y.
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
name=Ñâîäíàÿ
name_en=All
name_uk=All
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå\Ãîñãåîäåçèÿ ÑÑÑÐ
ParentSubMenu_en=Tourism\Gosgeodeziya
ParentSubMenu_uk=Tourism\Gosgeodeziya
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tourism1991/z
projection=1

+ 0
- 3
_tourism/tyan_shan.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/tyan_shan/z'+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&name='+inttostr(getx)+'.jpg&type=JPEG+Image&browser=iee)';
end.

Loading…
Cancel
Save