Explorar el Código

update zmp

pull/1/head
sasbot hace 4 años
padre
commit
a93a87b70a
Se han modificado 5 ficheros con 34 adiciones y 0 borrados
 1. BIN
    _Ukraine/sat_meta_ua.zmp/18.bmp
 2. BIN
    _Ukraine/sat_meta_ua.zmp/24.bmp
 3. +3
  -0
    _Ukraine/sat_meta_ua.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +4
  -0
    _Ukraine/sat_meta_ua.zmp/info.txt
 5. +27
  -0
    _Ukraine/sat_meta_ua.zmp/params.txt

BIN
_Ukraine/sat_meta_ua.zmp/18.bmp Ver fichero

Antes Después

BIN
_Ukraine/sat_meta_ua.zmp/24.bmp Ver fichero

Antes Después

+ 3
- 0
_Ukraine/sat_meta_ua.zmp/GetUrlScript.txt Ver fichero

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&scale='+inttostr(GetZ-1)+'&lng=ru';
end.

+ 4
- 0
_Ukraine/sat_meta_ua.zmp/info.txt Ver fichero

@@ -0,0 +1,4 @@
Îòîáðàæàåòñÿ íà÷èíàÿ ñ 6 óðîâíÿ
Ïåðâîèñòî÷íèê: http://betamap.meta.ua/

+ 27
- 0
_Ukraine/sat_meta_ua.zmp/params.txt Ver fichero

@@ -0,0 +1,27 @@
[PARAMS]
pnum=171
GUID={4D31E660-5D1B-48DE-B413-43E85B8DBB37}
asLayer=0
name=Ñïóòíèêîâûå ñíèìêè Óêðàèíû (map.meta.ua)
name_en=Ukraine Sat (map.meta.ua)
name_ua=Ukraine Sat (map.meta.ua)
NameInCache=sat_meta_ua
DefURLBase=http://i1.map.meta.ua/cell.php?map=ukr_sat&x=
ContentType=image/jpeg
ParentSubMenu=Ëîêàëüíûå êàðòû
ParentSubMenu_en=Local maps
ParentSubMenu_ua=Local maps
Ext=.jpg
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
separator=0
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=0
Sleep=0
DefHotKey=0
BanIfLen=0

Cargando…
Cancelar
Guardar