Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 years ago
parent
commit
9038ec2524
8 changed files with 44 additions and 13 deletions
 1. +3
  -5
    _tourism/arkhiz.zmp/params.txt
 2. +1
  -0
    _tourism/arkhiz_dombay.zmp/info.txt
 3. +6
  -8
    _tourism/arkhiz_dombay.zmp/params.txt
 4. BIN
    _tourism/prielbrus.zmp/18.bmp
 5. BIN
    _tourism/prielbrus.zmp/24.bmp
 6. +3
  -0
    _tourism/prielbrus.zmp/GetUrlScript.txt
 7. +6
  -0
    _tourism/prielbrus.zmp/info.txt
 8. +25
  -0
    _tourism/prielbrus.zmp/params.txt

+ 3
- 5
_tourism/arkhiz.zmp/params.txt View File

@@ -1,14 +1,14 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={068F9227-73D2-42A2-A04E-D3770A666219}
name=Àðõûç(ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name=Àðõûç (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name_en=arkhiz
name_uk=arkhiz
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
asLayer=0
DefURLBase=http://188.95.188.28/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz/z
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz/z
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
@@ -17,9 +17,7 @@ NameInCache=arkhiz
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
UsePreloadPage=0
Sleep=0
ContentType=*
defaultContentType=image/jpeg
IgnoreContentType=1
PreloadPage=http://188.95.188.28/cgi-bin/login_mgr.cgi?cmd=login&username=pub&pwd=gfhjkm
IgnoreContentType=1

+ 1
- 0
_tourism/arkhiz_dombay.zmp/info.txt View File

@@ -1,3 +1,4 @@
(Дамхурц-Архыз-Теберда-Домбай-КБ Заповедник-Красная поляна) <br>
Все карты и права из раздела "Туристические" принадлежат их владельцам <br>
<br>
Если у Вас есть чем дополнить этот раздел - смело шлите на ящик garl@mail.ru <br>

+ 6
- 8
_tourism/arkhiz_dombay.zmp/params.txt View File

@@ -1,14 +1,14 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={4A3A2F8B-DC7D-494B-819C-C0BBDAF80CEA}
name=Ñâîäíàÿ ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ (Äàìõóðö-Àðõûç-Òåáåðäà-Äîìáàé-ÊÁ Çàïîâåäíèê-Êðàñíàÿ ïîëÿíà)
name_en=Damkhurts-Arkhiz-Teberda-Dombay-KB Zapovednik-Krasnaya polyana
name_uk=Damkhurts-Arkhiz-Teberda-Dombay-KB Zapovednik-Krasnaya polyana
name=Ñâîäíàÿ ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ
name_en=All tourist FGU SK AGP
name_uk=All tourist FGU SK AGP
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
asLayer=0
DefURLBase=http://188.95.188.28/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz_dombay/z
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/arkhiz_dombay/z
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
@@ -17,9 +17,7 @@ NameInCache=arkhiz_dombay
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
UsePreloadPage=0
Sleep=0
Sleep=1
ContentType=*
defaultContentType=image/jpeg
IgnoreContentType=1
PreloadPage=http://188.95.188.28/cgi-bin/login_mgr.cgi?cmd=login&username=pub&pwd=gfhjkm
IgnoreContentType=1

BIN
_tourism/prielbrus.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
_tourism/prielbrus.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 3
- 0
_tourism/prielbrus.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/prielbrus/z'+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(gety)+'/'+inttostr(getx)+'.jpg&name='+inttostr(getx)+'.jpg&type=JPEG+Image&browser=f&os=Windows';
end.

+ 6
- 0
_tourism/prielbrus.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,6 @@
Все карты и права из раздела "Туристические" принадлежат их владельцам <br>
<br>
Если у Вас есть чем дополнить этот раздел - смело шлите на ящик garl@mail.ru <br>
<br>

+ 25
- 0
_tourism/prielbrus.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,25 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={C2217CDD-F35D-44DD-AD50-3933BCB28BD4}
name=Ïðèýëüáðóñüå (ÔÃÓÏ ÑÊ ÀÃÏ)
name_en=Around Elbrus
name_uk=Around Elbrus
ParentSubMenu=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Tourism
ParentSubMenu_uk=Tourism
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/tourism/prielbrus/z
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
CACHETYPE=4
NameInCache=prielbrus
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
Sleep=0
ContentType=*
defaultContentType=image/jpeg
IgnoreContentType=1

Loading…
Cancel
Save