Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 years ago
parent
commit
8e8487697c
5 changed files with 23 additions and 0 deletions
 1. BIN
    _Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/18.bmp
 2. BIN
    _Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/24.bmp
 3. +3
  -0
    _Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +5
  -0
    _Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/info.txt
 5. +15
  -0
    _Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/params.txt

BIN
_Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
_Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 3
- 0
_Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,3 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX);
end.

+ 5
- 0
_Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,5 @@
Ïóáëè÷íàÿ êàðòîãðàôè÷åñêàÿ îñíîâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè<br>
<br>
http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/BaseMaps/OSM_2016/MapServer<br>
<br>
Copyright Text: Êàðòà OSM © Ó÷àñòíèêè OpenStreetMap, © Ðîñðååñòð 2016

+ 15
- 0
_Rosreestr/rosrr_osm2016.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,15 @@
[PARAMS]
GUID={A23D8EB1-0C9B-445C-9891-31416668C199}
name_ru=Openstreetmap2016 (rosreestr.ru)
name=Openstreetmap2016 (rosreestr.ru)
name_uk=Openstreetmap2016 (rosreestr.ru)
ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû
ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè
ParentSubMenu=Other maps
NameInCache=rosrr_osm2016
DefURLBase=http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/BaseMaps/OSM_2016/MapServer/tile/
ContentType="image/jpeg"
Ext=.jpg
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137

Loading…
Cancel
Save