Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 years ago
parent
commit
5dd6fda041
5 changed files with 15 additions and 15 deletions
 1. +3
  -3
    _historic/1902_kuban.zmp/params.txt
 2. +3
  -3
    _historic/1918_kuban_10v.zmp/params.txt
 3. +3
  -3
    _historic/1925_maykop.zmp/params.txt
 4. +3
  -3
    _historic/1930_kuban.zmp/params.txt
 5. +3
  -3
    _historic/5v_kavk_1877.zmp/params.txt

+ 3
- 3
_historic/1902_kuban.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={C91E1E37-8E29-42CB-946D-C812EC5FE327}
name=Êàðòà Êóáàíñêîé îáëàñòè 1902ã.
name_en=Kuban 1902
name_uk=Kuban 1902
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Historic
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_en=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/historic/1902_kuban/z
projection=1


+ 3
- 3
_historic/1918_kuban_10v.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={21401231-6169-493D-B718-3083387AD6D9}
name= 10-âåðñòêà Êóáàíè (1918 ã. Ñòðåëüáèöêîãî)
name_en=Kuban 10-v (1918)
name_uk=Kuban 10-v (1918)
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Historic
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_en=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/historic/1918_kuban_10v/z
projection=1


+ 3
- 3
_historic/1925_maykop.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={93AC2357-8399-44D3-81CD-2901C1272E34}
name=Êàðòà Ìàéêîïñêîãî îêðóãà 1925ã.
name_en=Maykop 1925
name_uk=Maykop 1925
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Historic
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_en=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/historic/1925_maykop/z
projection=1


+ 3
- 3
_historic/1930_kuban.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={C095B837-863B-4BD7-900A-F30644201D27}
name=Êàðòà Êóáàíñêîãî îêðóãà 1930ã.
name_en=Kuban 1930
name_uk=Kuban 1930
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Historic
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_en=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/historic/1930_kuban/z
projection=1


+ 3
- 3
_historic/5v_kavk_1877.zmp/params.txt View File

@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={1B23D30F-AC02-473F-919A-432E0C540281}
name=5 âåðñòîâêà Êàâêàçà 1877ã
name_en=5v map of Kavkaz (1877)
name_uk=5v map of Kavkaz (1877)
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå
ParentSubMenu_en=Historic
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³
ParentSubMenu=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç
ParentSubMenu_en=Historic\Kavkaz
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç
asLayer=0
DefURLBase=http://91.237.82.95:8080/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/historic/5v_kavk_1877/z
projection=1


Loading…
Cancel
Save