Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 3 years ago
parent
commit
445cf27c49
63 changed files with 0 additions and 191 deletions
 1. BIN
    GoogleLand_L.zmp/18.bmp
 2. BIN
    GoogleLand_L.zmp/24.bmp
 3. +0
  -3
    GoogleLand_L.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +0
  -23
    GoogleLand_L.zmp/params.txt
 5. BIN
    GoogleLand_wo_nm.zmp/18.bmp
 6. BIN
    GoogleLand_wo_nm.zmp/24.bmp
 7. +0
  -3
    GoogleLand_wo_nm.zmp/GetUrlScript.txt
 8. +0
  -24
    GoogleLand_wo_nm.zmp/params.txt
 9. BIN
    GoogleMapMaker.zmp/18.bmp
 10. BIN
    GoogleMapMaker.zmp/24.bmp
 11. +0
  -3
    GoogleMapMaker.zmp/GetUrlScript.txt
 12. +0
  -24
    GoogleMapMaker.zmp/params.txt
 13. BIN
    GoogleTransit.zmp/18.bmp
 14. BIN
    GoogleTransit.zmp/24.bmp
 15. +0
  -4
    GoogleTransit.zmp/GetUrlScript.txt
 16. +0
  -23
    GoogleTransit.zmp/params.txt
 17. BIN
    YaNarodMap.zmp/18.bmp
 18. BIN
    YaNarodMap.zmp/24.bmp
 19. +0
  -3
    YaNarodMap.zmp/GetUrlScript.txt
 20. +0
  -25
    YaNarodMap.zmp/params.txt
 21. BIN
    YaNarodScheme.zmp/18.bmp
 22. BIN
    YaNarodScheme.zmp/24.bmp
 23. +0
  -3
    YaNarodScheme.zmp/GetUrlScript.txt
 24. +0
  -25
    YaNarodScheme.zmp/params.txt
 25. BIN
    YaPhoto.zmp/18.bmp
 26. BIN
    YaPhoto.zmp/24.bmp
 27. +0
  -3
    YaPhoto.zmp/GetUrlScript.txt
 28. +0
  -25
    YaPhoto.zmp/params.txt
 29. +0
  -0
    _umap/umap_17074.zmp/18.bmp
 30. +0
  -0
    _umap/umap_17074.zmp/24.bmp
 31. +0
  -0
    _umap/umap_17074.zmp/GetUrlScript.txt
 32. +0
  -0
    _umap/umap_17074.zmp/info.txt
 33. +0
  -0
    _umap/umap_17074.zmp/params.txt
 34. +0
  -0
    _umap/umap_23074.zmp/18.bmp
 35. +0
  -0
    _umap/umap_23074.zmp/24.bmp
 36. +0
  -0
    _umap/umap_23074.zmp/GetUrlScript.txt
 37. +0
  -0
    _umap/umap_23074.zmp/info.txt
 38. +0
  -0
    _umap/umap_23074.zmp/params.txt
 39. +0
  -0
    _umap/umap_40066.zmp/18.bmp
 40. +0
  -0
    _umap/umap_40066.zmp/24.bmp
 41. +0
  -0
    _umap/umap_40066.zmp/GetUrlScript.txt
 42. +0
  -0
    _umap/umap_40066.zmp/info.txt
 43. +0
  -0
    _umap/umap_40066.zmp/params.txt
 44. +0
  -0
    _umap/umap_44066.zmp/18.bmp
 45. +0
  -0
    _umap/umap_44066.zmp/24.bmp
 46. +0
  -0
    _umap/umap_44066.zmp/GetUrlScript.txt
 47. +0
  -0
    _umap/umap_44066.zmp/info.txt
 48. +0
  -0
    _umap/umap_44066.zmp/params.txt
 49. +0
  -0
    _umap/umap_47074.zmp/18.bmp
 50. +0
  -0
    _umap/umap_47074.zmp/24.bmp
 51. +0
  -0
    _umap/umap_47074.zmp/GetUrlScript.txt
 52. +0
  -0
    _umap/umap_47074.zmp/info.txt
 53. +0
  -0
    _umap/umap_47074.zmp/params.txt
 54. +0
  -0
    _umap/umap_53066.zmp/18.bmp
 55. +0
  -0
    _umap/umap_53066.zmp/24.bmp
 56. +0
  -0
    _umap/umap_53066.zmp/GetUrlScript.txt
 57. +0
  -0
    _umap/umap_53066.zmp/info.txt
 58. +0
  -0
    _umap/umap_53066.zmp/params.txt
 59. +0
  -0
    _umap/umap_62066.zmp/18.bmp
 60. +0
  -0
    _umap/umap_62066.zmp/24.bmp
 61. +0
  -0
    _umap/umap_62066.zmp/GetUrlScript.txt
 62. +0
  -0
    _umap/umap_62066.zmp/info.txt
 63. +0
  -0
    _umap/umap_62066.zmp/params.txt

BIN
GoogleLand_L.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
GoogleLand_L.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
GoogleLand_L.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetUrlBase+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1)+'&s='+copy('Galileo',1,(GetX*3+GetY)mod 8);
end.

+ 0
- 23
GoogleLand_L.zmp/params.txt View File

@@ -1,23 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=103
GUID={524A4C5A-D631-4B54-829F-27B19A31A0BD}
name=Ñëîé Ëàíäøàôò (Google)
name_en=Landscape Layer (Google)
asLayer=1
DefURLBase=http://mt0.google.com/vt/lyrs=t@121&hl=ru&
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=Google_land_layer
separator=1
Ext=.png
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=1
Sleep=1000
DefHotKey=0
ContentType=image/png
BanIfLen=1722

BIN
GoogleLand_wo_nm.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
GoogleLand_wo_nm.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
GoogleLand_wo_nm.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetUrlBase+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1)+'&s='+copy('Galileo',1,(GetX*3+GetY)mod 8);
end.

+ 0
- 24
GoogleLand_wo_nm.zmp/params.txt View File

@@ -1,24 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=3
GUID={D8A2B03A-18B8-4127-936A-2D6A7AE0D89B}
name=Ëàíäøàôò áåç íàçâàíèé (Google)
name_en=Landscape w\o names (Google)
name_uk=Ëàíäøàôò áåç íàçâ (Google)
asLayer=0
DefURLBase=http://mt0.google.com/vt/lyrs=t@126&hl=ru&
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=Google_land
separator=0
Ext=.jpg
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=1
Sleep=1000
DefHotKey=0
ContentType=image/jpeg
BanIfLen=1722

BIN
GoogleMapMaker.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
GoogleMapMaker.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
GoogleMapMaker.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetUrlBase+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
end.

+ 0
- 24
GoogleMapMaker.zmp/params.txt View File

@@ -1,24 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=2
GUID={D735B149-CD17-49BB-B246-678977A618FD}
name=Êàðòà (GoogleMapMaker)
name_en=Map (GoogleMapMaker)
name_uk=Êàðòà (GoogleMapMaker)
asLayer=0
DefURLBase=http://gt3.google.com/mt/n=404&v=gwm.1442
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=mapmaker
separator=0
Ext=.png
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=1
Sleep=1000
DefHotKey=0
ContentType=image/png
BanIfLen=1722

BIN
GoogleTransit.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
GoogleTransit.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 4
GoogleTransit.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,4 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetUrlBase+'&x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&zoom='+inttostr(18-GetZ)+'&s='+copy('Galileo',1,(GetX*3+GetY)mod 8);
end.

+ 0
- 23
GoogleTransit.zmp/params.txt View File

@@ -1,23 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=2
asLayer=0
GUID={04634AEA-A897-483D-8D56-4F5D703BDBB7}
name=Òðàíñïîðò (Google)
name_en=Transit (Google)
DefURLBase=http://mt.google.com/vt/lyrs=m@139,transit:comp|vm:1&hl=ru&opts=r
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=GoogleTransit
separator=0
Ext=.png
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=1
Sleep=1000
DefHotKey=
ContentType=image/png
BanIfLen=1722

BIN
YaNarodMap.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
YaNarodMap.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
YaNarodMap.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
end.

+ 0
- 25
YaNarodMap.zmp/params.txt View File

@@ -1,25 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=147
GUID={38E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63A}
asLayer=1
name=ßíäåêñ Íàðîäíàÿ Êàðòà (ßíäåêñ.Êàðòû)
name_en=Yandex Narod Maps (Yandex.Maps)
NameInCache=yanarodmap
DefURLBase=http://wvec.maps.yandex.net/?x=
ContentType=image/png
ParentSubMenu=
Ext=.png
projection=2
sradiusa=6378137
sradiusb=6356752
separator=0
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=0
Sleep=0
DefHotKey=16438
BanIfLen=0
DelAfterShow=0

BIN
YaNarodScheme.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
YaNarodScheme.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
YaNarodScheme.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
end.

+ 0
- 25
YaNarodScheme.zmp/params.txt View File

@@ -1,25 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=5
GUID={38E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63B}
asLayer=0
name=ßíäåêñ Íàðîäíàÿ Êàðòà (ñõåìà)
name_en=Yandex Narod Map (Scheme)
NameInCache=yanarodscheme
DefURLBase=http://wvec.maps.yandex.net/?l=wmap&x=
ContentType=image/png
ParentSubMenu=
Ext=.png
projection=2
sradiusa=6378137
sradiusb=6356752
separator=0
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=0
Sleep=0
DefHotKey=54
BanIfLen=0
DelAfterShow=0

BIN
YaPhoto.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
YaPhoto.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
YaPhoto.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1);
end.

+ 0
- 25
YaPhoto.zmp/params.txt View File

@@ -1,25 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=147
GUID={9AFFE8A1-431D-48F4-8515-54A7D42F0E6C}
asLayer=1
name=Ñëîé ßíäåêñ Ôîòêè (ßíäåêñ.Êàðòû)
name_en=Yandex Photo (Yandex.Maps)
NameInCache=yaphoto
DefURLBase=http://lrs.maps.yandex.net/tiles?l=pht&tm=1990c2ca2ecff1b3387210a1b2a1e36d&x=
ContentType=image/png
ParentSubMenu=
Ext=.png
projection=2
sradiusa=6378137
sradiusb=6356752
separator=0
UseDwn=1
Usestick=0
UseGenPrevious=0
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=0
Sleep=0
DefHotKey=54
BanIfLen=0
DelAfterShow=0

umap_17074.zmp/18.bmp → _umap/umap_17074.zmp/18.bmp View File


umap_17074.zmp/24.bmp → _umap/umap_17074.zmp/24.bmp View File


umap_17074.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_17074.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_17074.zmp/info.txt → _umap/umap_17074.zmp/info.txt View File


umap_17074.zmp/params.txt → _umap/umap_17074.zmp/params.txt View File


umap_23074.zmp/18.bmp → _umap/umap_23074.zmp/18.bmp View File


umap_23074.zmp/24.bmp → _umap/umap_23074.zmp/24.bmp View File


umap_23074.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_23074.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_23074.zmp/info.txt → _umap/umap_23074.zmp/info.txt View File


umap_23074.zmp/params.txt → _umap/umap_23074.zmp/params.txt View File


umap_40066.zmp/18.bmp → _umap/umap_40066.zmp/18.bmp View File


umap_40066.zmp/24.bmp → _umap/umap_40066.zmp/24.bmp View File


umap_40066.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_40066.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_40066.zmp/info.txt → _umap/umap_40066.zmp/info.txt View File


umap_40066.zmp/params.txt → _umap/umap_40066.zmp/params.txt View File


umap_44066.zmp/18.bmp → _umap/umap_44066.zmp/18.bmp View File


umap_44066.zmp/24.bmp → _umap/umap_44066.zmp/24.bmp View File


umap_44066.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_44066.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_44066.zmp/info.txt → _umap/umap_44066.zmp/info.txt View File


umap_44066.zmp/params.txt → _umap/umap_44066.zmp/params.txt View File


umap_47074.zmp/18.bmp → _umap/umap_47074.zmp/18.bmp View File


umap_47074.zmp/24.bmp → _umap/umap_47074.zmp/24.bmp View File


umap_47074.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_47074.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_47074.zmp/info.txt → _umap/umap_47074.zmp/info.txt View File


umap_47074.zmp/params.txt → _umap/umap_47074.zmp/params.txt View File


umap_53066.zmp/18.bmp → _umap/umap_53066.zmp/18.bmp View File


umap_53066.zmp/24.bmp → _umap/umap_53066.zmp/24.bmp View File


umap_53066.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_53066.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_53066.zmp/info.txt → _umap/umap_53066.zmp/info.txt View File


umap_53066.zmp/params.txt → _umap/umap_53066.zmp/params.txt View File


umap_62066.zmp/18.bmp → _umap/umap_62066.zmp/18.bmp View File


umap_62066.zmp/24.bmp → _umap/umap_62066.zmp/24.bmp View File


umap_62066.zmp/GetUrlScript.txt → _umap/umap_62066.zmp/GetUrlScript.txt View File


umap_62066.zmp/info.txt → _umap/umap_62066.zmp/info.txt View File


umap_62066.zmp/params.txt → _umap/umap_62066.zmp/params.txt View File


Loading…
Cancel
Save