Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 4 years ago
parent
commit
2fdca730cd
38 changed files with 1472 additions and 48 deletions
 1. +5
  -3
    _OSM/osm_WayMarkeredTrails_Cycling.zmp/params.txt
 2. +5
  -3
    _OSM/osm_WayMarkeredTrails_Hiking.zmp/params.txt
 3. +6
  -4
    _OSM/osm_gps_tile.zmp/params.txt
 4. +4
  -2
    _OSM/osm_opensnowmap_overlay.zmp/params.txt
 5. +0
  -0
    anygis/Tracks_Strava_All.zmp/18.bmp
 6. +0
  -0
    anygis/Tracks_Strava_All.zmp/24.bmp
 7. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_All.zmp/GetUrlScript.txt
 8. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_All.zmp/info.txt
 9. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_All.zmp/params.txt
 10. +0
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/18.bmp
 11. +0
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/24.bmp
 12. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/GetUrlScript.txt
 13. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/info.txt
 14. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/params.txt
 15. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/18.bmp
 16. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/24.bmp
 17. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/GetUrlScript.txt
 18. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/info.txt
 19. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/params.txt
 20. BIN
    anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/18.bmp
 21. BIN
    anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/24.bmp
 22. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/GetUrlScript.txt
 23. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/info.txt
 24. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/params.txt
 25. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/18.bmp
 26. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/24.bmp
 27. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/GetUrlScript.txt
 28. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/info.txt
 29. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/params.txt
 30. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/18.bmp
 31. BIN
    anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/24.bmp
 32. +216
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/GetUrlScript.txt
 33. +7
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/info.txt
 34. +19
  -0
    anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/params.txt
 35. +0
  -3
    anygis/rusOurdoor.zmp/GetUrlScript.txt
 36. +0
  -15
    anygis/rusOurdoor.zmp/params.txt
 37. +0
  -3
    anygis/rusOurdoor_lite.zmp/GetUrlScript.txt
 38. +0
  -15
    anygis/rusOurdoor_lite.zmp/params.txt

+ 5
- 3
_OSM/osm_WayMarkeredTrails_Cycling.zmp/params.txt View File

@@ -1,7 +1,10 @@
[PARAMS]
GUID={1123ADB1-4561-4280-9224-D4690321117E}
asLayer=1
GUID={1123ADB1-4561-4280-9224-D4690321117E}
ParentSubMenu_ru=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu_uk=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name=WayMarkeredTrails Cycling
asLayer=1
NameInCache=waymarkedtrails_cycling
DefURLBase=https://tile.waymarkedtrails.org/cycling
ContentType=image/png
@@ -10,6 +13,5 @@ projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefHotKey=16463
PARENTSUBMENU=Tracks
RequestHead=Referer: http://www.openstreetmap.org/

+ 5
- 3
_OSM/osm_WayMarkeredTrails_Hiking.zmp/params.txt View File

@@ -1,7 +1,10 @@
[PARAMS]
GUID={1123ADB1-4561-4280-9225-D4690321117E}
asLayer=1
GUID={1123ADB1-4561-4280-9225-D4690321117E}
ParentSubMenu_ru=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu_uk=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name=WayMarkeredTrails iking
asLayer=1
NameInCache=waymarkedtrails_hiking
DefURLBase=https://tile.waymarkedtrails.org/hiking
ContentType=image/png
@@ -10,6 +13,5 @@ projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefHotKey=16463
PARENTSUBMENU=Tracks
RequestHead=Referer: http://www.openstreetmap.org/

+ 6
- 4
_OSM/osm_gps_tile.zmp/params.txt View File

@@ -1,9 +1,12 @@
[PARAMS]
GUID={1123ADB1-4561-4280-9222-D4690321117E}
asLayer=1
GUID={1123ADB1-4561-4280-9222-D4690321117E}
ParentSubMenu_ru=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu_uk=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Êàðòà GPS-òðåêîâ OSM
name=Map GPS-track OSM
name_uk=Êàðòà GPS-òðåêîâ OSM
name_uk=Êàðòà GPS-òðåêîâ OSM
asLayer=1
NameInCache=osm_gps_tile
DefURLBase=http://b.gps-tile.openstreetmap.org/lines
ContentType=image/png
@@ -12,7 +15,6 @@ projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6356752
DefHotKey=16463
PARENTSUBMENU=Tracks
IteratorSubRectSize=8,8
RequestHead=Referer: http://www.openstreetmap.org/
License=(c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

+ 4
- 2
_OSM/osm_opensnowmap_overlay.zmp/params.txt View File

@@ -1,7 +1,10 @@
[PARAMS]
GUID={1123ADB1-4562-4280-9222-D4690321117E}
ParentSubMenu_ru=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu_uk=Ìàðøðóòû è GPS-Òðåêè
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name=OpenSnowMap (pistes layer)
asLayer=1
name=OpenSnowMap (pistes layer)
NameInCache=opensnowmap_overlay
DefURLBase=http://www.opensnowmap.org/pistes
ContentType=image/png
@@ -10,7 +13,6 @@ projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefHotKey=16463
PARENTSUBMENU=Tracks
IteratorSubRectSize=8,8
RequestHead=Referer: http://www.opensnowmap.org/

anygis/rusOurdoor.zmp/18.bmp → anygis/Tracks_Strava_All.zmp/18.bmp View File


anygis/rusOurdoor.zmp/24.bmp → anygis/Tracks_Strava_All.zmp/24.bmp View File


+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_All.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_All.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_All.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={7E330845-C966-4B63-B909-5214A016BDB1}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Все слои
name_uk=Strava Heatmap - Все слои
name=Strava Heatmap - All layers
NameInCache=Tracks_Strava_All
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_All/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

anygis/rusOurdoor_lite.zmp/18.bmp → anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/18.bmp View File


anygis/rusOurdoor_lite.zmp/24.bmp → anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/24.bmp View File


+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_Ride.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={B71DF157-F075-4F01-9A69-DF344D69DF2D}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Велоспорт
name_uk=Strava Heatmap - Велоспорт
name=Strava Heatmap - Ride
NameInCache=Tracks_Strava_Ride
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_Ride/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

BIN
anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_Run.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={BF69A930-3739-454A-A833-DED4C0841297}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Бег
name_uk=Strava Heatmap - Бег
name=Strava Heatmap - Run
NameInCache=Tracks_Strava_Run
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_Run/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

BIN
anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_RunAndRide.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={B5C2127C-56AC-4630-94A1-34E17F5B183F}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Велоспорт и Бег (beta)
name_uk=Strava Heatmap - Велоспорт и Бег (beta)
name=Strava Heatmap - RunAndRide (beta)
NameInCache=Tracks_Strava_RunAndRide
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_RunAndRide/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

BIN
anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_Water.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={542841FD-209E-4C96-9714-BC4F337371CA}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Водный спорт
name_uk=Strava Heatmap - Водный спорт
name=Strava Heatmap - Water
NameInCache=Tracks_Strava_Water
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_Water/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

BIN
anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 216
- 0
anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -0,0 +1,216 @@
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð îò AnyGIS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Ýòîò ñêðèïò ïðèçâàí óïðîñòèòü äîáàâëåíèå íîâûõ êàðò â SasPlanet.
// Îí èçáàâèò íà÷èíàþùèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììèðîâàòü íà Pascal,
// ÷òîáû âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôàéë GetUrlScript.txt ïðè äîáàâëåíèè êàæäîé íîâîé êàðòû.
// Òåïåðü ìîæíî ïðîñòî âñòàâëÿòü ïðèâû÷íûé URL ñ çàãëóøêàìè òèïà {x}, {y}, {z}
// â ïîëå DefURLBase èç ôàéëà params.txt. Íà ïðèìåð, òàê:
//
// DefURLBase=http://{s:a,b,c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
// Ñêðèïò ðàçðàáàòûâàëè Nnngrach è Erelen
// --- Ñïèñîê äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ äëÿ àâòîçàìåíû:
// {x} Íîìåð òàéëà ïî îñè X. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {y} Íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {z} Óðîâåíü ïðèáëèæåíèÿ/çóìà. (Êàê â êàðòàõ OpenStreetMaps)
// {q} Íîìåð òàéëà â ñèñòåìå QuadKey. (Êàê â êàðòàõ Bing)
// {-y} Èíâåðòèðîâàííûé íîìåð òàéëà ïî îñè Y. (Êàê íà ñàéòå Nakarte)
// {bbox} Êîîðäèíàòû ãðàíèö òàéëà. (Äëÿ WMS ñåðâåðîâ)
// {timeStamp} Òåêóùåå âðåìÿ â ôîðìàòå UnixTime. (Äëÿ êàðò ñ ïðîáêàìè)
// {z+1} Óðîâåíü çóìà. (Äëÿ êàðò, õðàíÿùèõñÿ â ôîðìàòå SasPlanet)
// {x/1024} Íîìåð ïåðâîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {y/1024} Íîìåð âòîðîé ïîäïàïêè (Äëÿ êàðò, â ôîðìàòå SasPlanet)
// {s:a,b,c} Áóêâà èëè öèôðà ñ íîìåðîì çåðêàëà ñåðâåðà.
//  äàííîì ñëó÷àå - îäíà èç áóêâ (A,B,C), âûáðàííàÿ ðàíäîìíî.
// Ñîâåò äëÿ íà÷èíàþùèõ: åñëè õîòèòå ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì êîäå,
// òî óäîáíåå âñåãî ÷èòàòü åãî ñ êîíöà.
// Åùå îäèí ñîâåò: åñëè áóäåòå ïèñàòü ñâîè ñêðèïòû,
// òî âûâîä â êîíñîëü (à òî÷íåå, â îêíî Debug Output ) äåëàåòñÿ òàê:
//
// writeLn('Hello Sas.Planet!');
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 4. Âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- Ïðîâåðèòü, ñîäåðæèò ëè îäíà ñòðîêà äðóãóþ?
function isContains(findingText: string; inSourceText: string) : boolean;
begin
result := pos(findingText, inSourceText) <> 0;
end;
// --- Îêðóãëåíèå äî íóæíîãî êîëè÷åñòâà çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé
// --- (ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè îêðóãëåíèÿ ó ìåíÿ ïî÷åìó-òî íå çàðàáîòàëè)
function roundFor(sourceNumber: Double ; digitAfterComma: integer) : string;
var
intPart, floatPart : integer;
begin
intPart := floor(sourceNumber);
floatPart := floor( (sourceNumber - intPart) * round(intPower(10, digitAfterComma)) )
result := intToStr(intPart) + '.' + intToStr(floatPart)
end;
// --- Âû÷èñëèòü íîìåð òàéëà â ñèñòåìå Quadkey (èñïîëüçóåòñÿ â êàðòàõ Bing)
function getQuadkeyText(x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
i, q : byte;
begin
result:='';
for i:=1 to z do begin
q:=0;
if x mod 2 = 1 then q := q + 1;
if y mod 2 = 1 then q := q + 2;
x := x div 2;
y := y div 2;
result := intToStr(q) + result;
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 3. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî ïîäñòàâèòü èìÿ äëÿ çåðêàëà ñåðâåðà
// --- íà ìåñòî çàãëóøêè òèïà {s: a,b,c}
// -----------------------------------------------------------------------------
type
TSubst = record
mask, val : string;
end;
TSubsts = record
count : integer;
s : array [0..15] of TSubst;
end;
function replaceServerName(url: string) : string;
var
s, ss : string;
sarr : array [0..9] of string;
sarr_l, p : integer;
begin
s := RegExprGetMatchSubStr(url, '\{[sS]:([^}]+)\}', 0);
if s <> '' then begin
ss := s;
ss := StringReplace(ss, '{s:', '', [rfIgnoreCase]);
ss := StringReplace(ss, '}', '', [rfIgnoreCase]);
ss := ss + ',';
sarr_l := 0;
while ss <> '' do begin
p := pos(',', ss);
if p = 0 then p := length(ss);
sarr[sarr_l] := copy(ss, 1, p-1);
sarr_l := sarr_l + 1;
delete(ss, 1, p);
end;
url := StringReplace(url, s, sarr[random(sarr_l)], []);
end;
Result := url;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 2. Åñëè òðåáóåòñÿ, òî âû÷èñëèòü è ïîäñòàâèòü â øàáëîí URL àäðåñà
// --- íóæíûå çíà÷åíèÿ íà ìåñòî çàãëóøåê òèïà {x}, {y}, {z}.
// -----------------------------------------------------------------------------
function replaceLeafletPlaceholders(urlTemplate: string; x: integer; y: integer; z: integer) : string;
var
options: tReplaceFlags;
calculatedValue: string;
begin
options := [rfReplaceAll, rfIgnoreCase];
result := urlTemplate;
if isContains('{x}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x);
result := stringReplace( result, '{x}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y);
result := stringReplace( result, '{y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z-1);
result := stringReplace( result, '{z}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{z+1}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(z);
result := stringReplace( result, '{z+1}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{x/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(x div 1024);
result := stringReplace( result, '{x/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{y/1024}', result) then begin
calculatedValue := intToStr(y div 1024);
result := stringReplace( result, '{y/1024}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{-y}', result) then begin
calculatedValue := intToStr( round(intPower(2, z-1)) - 1 - y);
result := stringReplace( result, '{-y}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{q}', result) then begin
calculatedValue := getQuadkeyText(x, y, z);
result := stringReplace( result, '{q}', calculatedValue, options)
end;
if isContains('{bbox}', result) then begin
result := stringReplace( result, '{bbox}', '{Left},{Bottom},{Right},{Top}', options)
result := stringReplace( result, '{Left}', roundFor(GetLMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Bottom}', roundFor(GetBMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Right}', roundFor(GetRMetr,8), options)
result := stringReplace( result, '{Top}', roundFor(GetTMetr,8), options)
// Äåëàþ çàìåíó â ïÿòü îïåðàöèé ïîòîìó, ÷òî ïðè ïîïûòêå
// ñäåëàòü âñå îäíîé ñòðîêîé âîçíèêàåò îøèáêà.
// Âîçìîæíî êàêîå-òî îãðàíè÷åíèå íà ïàìÿòü.
end;
if isContains('{timeStamp}', result) then begin
calculatedValue := IntToStr(GetUnixTime);
result := stringReplace( result, '{timeStamp}', calculatedValue, options)
end;
end;
// -----------------------------------------------------------------------------
// --- 1. Ñòàðò ñêðèïòà. Çàïóñòèòü âû÷èñëåíèå URL-àäðåñà òàéëà.
// --- Ñêà÷àòü òàéë ïî ïîëó÷åííîìó URL.
// -----------------------------------------------------------------------------
begin
resultURL := replaceLeafletPlaceholders(getURLBase, getX, getY, getZ);
resultURL := replaceServerName(resultURL);
end.

+ 7
- 0
anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/info.txt View File

@@ -0,0 +1,7 @@
Ýòîò ôàéë áûë ñîçäàí àâòîìàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ôàéëî-ãåíåðàòîðà AnyGIS.ru
Åñëè âû çàìåòèëè îøèáêó, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé è ñîîáùèòå î íåé:
https://t.me/anygis
https://vk.com/anygis
anygis@bk.ru

+ 19
- 0
anygis/Tracks_Strava_Winter.zmp/params.txt View File

@@ -0,0 +1,19 @@

[PARAMS]
GUID={051E9432-9EBD-4CB0-B21E-E209209A28C7}
ParentSubMenu_ru=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu_uk=Маршруты и GPS-Треки
ParentSubMenu=Ways and GPS-Tracks
name_ru=Strava Heatmap - Зимний спорт
name_uk=Strava Heatmap - Зимний спорт
name=Strava Heatmap - Winter
NameInCache=Tracks_Strava_Winter
asLayer=1
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_Winter/{x}/{y}/{z}
RequestHead=Referer:https://www.strava.com/heatmap\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8
ContentType=image/jpeg,image/png
Ext=.png
License= © Strava

+ 0
- 3
anygis/rusOurdoor.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:= GetUrlBase + inttostr(GetX) + '/' + inttostr(GetY) + '/' + inttostr(GetZ - 1);
end.

+ 0
- 15
anygis/rusOurdoor.zmp/params.txt View File

@@ -1,15 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=170
GUID={01BDC3A9-D0C1-4B84-BFB5-94AAF9D100F7}
name=RusOutdoor maps
NameInCache=rusoutdoors
DefURLBase=https://anygis.herokuapp.com/Combo_RusOutdoor/
Ext=.jpg
defaultContentType=image/jpeg,image/png
ContentType=image/jpeg,image/png
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû\AnyGIS
ParentSubMenu=Other maps\AnyGIS
ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè\AnyGIS

+ 0
- 3
anygis/rusOurdoor_lite.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:= GetUrlBase + inttostr(GetX) + '/' + inttostr(GetY) + '/' + inttostr(GetZ - 1);
end.

+ 0
- 15
anygis/rusOurdoor_lite.zmp/params.txt View File

@@ -1,15 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=170
GUID={01BDC3A9-D0C2-4B84-BFB5-94AAF9D100F7}
name=RusOutdoor maps (lite)
NameInCache=rusoutdoors_lite
DefURLBase=https://anygis.herokuapp.com/Combo_RusOutdoor_lite/
Ext=.jpg
defaultContentType=image/jpeg,image/png
ContentType=image/jpeg,image/png
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
ParentSubMenu_ru=Äðóãèå êàðòû\AnyGIS
ParentSubMenu=Other maps\AnyGIS
ParentSubMenu_uk=²íø³ êàðòè\AnyGIS

Loading…
Cancel
Save