Browse Source

update zmp

pull/1/head
sasbot 3 years ago
parent
commit
1fd892b8fa
6 changed files with 3 additions and 32 deletions
 1. BIN
    _tourism/djungarii.zmp/18.bmp
 2. BIN
    _tourism/djungarii.zmp/24.bmp
 3. +0
  -3
    _tourism/djungarii.zmp/GetUrlScript.txt
 4. +0
  -10
    _tourism/djungarii.zmp/info.txt
 5. +0
  -16
    _tourism/djungarii.zmp/params.txt
 6. +3
  -3
    _tourism/terskey.zmp/params.txt

BIN
_tourism/djungarii.zmp/18.bmp View File

Before After

BIN
_tourism/djungarii.zmp/24.bmp View File

Before After

+ 0
- 3
_tourism/djungarii.zmp/GetUrlScript.txt View File

@@ -1,3 +0,0 @@
begin
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(getz-1)+'/'+inttostr(getX)+'/'+inttostr(getY)+'.png';
end.

+ 0
- 10
_tourism/djungarii.zmp/info.txt View File

@@ -1,10 +0,0 @@
Хребтовка Джунгарии <br>
доступна с 11 зума на координатах N45,045874· E79,491577·<br>
(c) Детско-юношеский Туристский клуб "Гадкий Утенок"<br>
<br>
<a href=http://g-utka.ru/>http://g-utka.ru/</a><br>
<br>
Если у Вас есть чем дополнить этот раздел - смело шлите на ящик garl@mail.ru <br>
<br>
<br>

+ 0
- 16
_tourism/djungarii.zmp/params.txt View File

@@ -1,16 +0,0 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={2C85CBCE-3018-4687-B3E7-070808BD84F6}
name_ru=Õðåáòîâêà Äæóíãàðèè
name=Djungarii
ParentSubMenu_ru=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu=Tourism
DefURLBase=http://g-utka.ru/tsvetik/automaps/jungariaoro/olmap/
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
NameInCache=djungarii
Ext=.jpg
UsePreloadPage=0
ContentType=image/png

+ 3
- 3
_tourism/terskey.zmp/params.txt View File

@@ -1,8 +1,8 @@
[PARAMS]
pnum=17
GUID={DA6A385B-F2A1-493A-BC9B-93FF43405C15}
name_ru=Õðåáòîâêà Òåðñêåé-Àëàòàó
name=Terskey - Alatau
name_ru=Õðåáòîâêà Òÿíü-Øàíÿ è Äæóíãàðèè
name=Tyan-shan + Djungary
ParentSubMenu_ru=Òóðèñòè÷åñêèå
ParentSubMenu=Tourism
DefURLBase=http://map.g-utka.ru/
@@ -13,4 +13,4 @@ NameInCache=Terskey
Ext=.png
UsePreloadPage=0
ContentType=image/png
License=Äåòñêî-þíîøåñêèé òóðèñòñêèé êëóá "Ãàäêèé óò¸íîê"

Loading…
Cancel
Save